Апис 7

АПИС е правно-информационна система, която включма модулите:
– АПИС ПРАВО – Модула е част от компютърната информационна система АПИС и е предназначен да подпомага използването и прилагането на разпоредбите на българското законодателство.
– Евро Право – Предоставя достъп до действащите актове на Правото на Европейския съюз – в сила за България от 1 януари 2007 г. – в тяхната връзка и взаимодействие с българското законодателство
– Апис – Софита – В модула информацията е структурирана в два основни раздела: Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English) и Международни правни актове (International Legal Acts)
– АПИС КАНТОРА – Модула е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси
– Апис Практика – Модула предоставя на потребителя най-пълната и добре структурирана колекция от актовете на всички видове съдилища в Република България, в съчетание с авторски статии и анализи, изследващи и обобщаващи съдебната практика, както и теми за исковото производство в помощ на юрисконсултите и адвокатите
– Апис Процедури – Модул от правната информационна система Апис, който дава на потребителя актуална информация за реда, по който едно физическо или юридическо лице може да поиска от определена институция или ведомство извършването на административна услуга. Всяка процедура съдържа правна регламентация, ред за осъществяване, етапи и срокове, такси, компетентен орган, към който потребителят трябва да се обърне за изпълнение. Приложени са всички необходими формуляри в актуалния им вид, които потребителят следва да попълни и отпечата. Модулът предлага също и образци на документи (молби, заявления, пълномощни и пр.), чиято форма и съдържание могат да бъдат редактирани в произволно избрана текстообработваща програма. Чрез система от препратки е осигурен достъп до пълния текст на нормативните актове, уреждащи съответната процедура
– Апис Финанси – Модула е специализиран, практически насочен софтуерен модул, без аналог на българския информационен пазар, съдържащ експертни разработки, изчислителни алгоритми, и алтернативни решения в областите: Данъчно законодателство, Счетоводство, Работна заплата и пенсии, Социално и здравно осигуряване, Републикански и общински бюджети и извънбюджетни сметки, Банково дело, борси, ценни книжа, инвестиции, Финансов анализ, управленски решения, одит
– Апис Време – Автоматичен индикатор, експресен анализ и специални авторски коментари на промените в законите. Всички срокове-дати в българското право и персонален органайзер за тяхното изчисляване и следене
– Апис Глобус – Модул от правната информационна система Апис, който предлагаактуална информация на български и английски език зa: правния режим на чуждестранните инвестиции в Република България; регламентация на стопанската дейност на чуждестранните субекти; бизнес-средата за чужди и със смесено участие капитали; макроикономическата рамка и кредитния рейтинг на Република България; правния статут на чужденците; правоотношенията с международен елемент; административните процедури с участието на чуждестранни физически или юридически лица пътуването, работата, образованието и емиграцията на български граждани в чужбина; двустранните и многостранните международни договори, по които Република България е страна
– Апис Регистър плюс – Информационната система за лицата и фирмите
– АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ – Дава възможност информацията да бъде използвана за анализ при подпомагане на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции, насочили се към повишаване на своята ефективност и управление на взаимодействията си в бизнес-пространството
– Регистър Медийно Присъствие Апис – Галъп – Информационна система за съставяне досиета на лица и фирми, цитирани в медиите
– Конструкции на „Апис – Дигеста“ ООД – Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси

www.apis.bg 

Джей Софт ООД е лицензиран дилър на АПИС БЪЛГАРИЯ ООД.

Направете запитване за този продукт