Джейс Счетоводство

Финансово-счетоводен модул, част от Системата за управление на бизнеса Джейс, предлагащ пълна автоматизация на счетоводните процеси. Софтуер от ново поколение, базиран на последни технологии, Международни и Национални счетоводни стандарти. Със своите бързина, качество, удобство и отлична функционалност, ПП Джейс Счетоводство е страхотен помощник в управлението на всяка фирма.
Джейс Счетоводство и ДДС предлага редица функционални възможности:
– Многофирмена работа
– Счетоводни периоди, папки и години
– Готови и потребителски сметоплани
– Аналитичност по партиди и подсметки
– Шаблони за осчетоводяване
– Прости и сложни статии Валидност на кореспонденциите
– Автоматично осчетоводяване и отмяна
– Редакция на счетоводен документ и изтриване
– Автоматично приключване на сметки
– Автоматично плащане на документи
– Автоматично начисляване на ДДС
– Разплащания с контрагенти
– Следене на МЗ
– Касова книга
– Валутни разлики
– И много полезна функционалност.
Софтуерът предлага много и разнообразни справки, които могата да се филтрират, групират по години, папки, периоди, по сметка, по аналитично ниво, по контрагент и други. Включва и Синтетична и аналитична оборотна ведомост, Справки от ГСО, Главна книга, Хронологични справки, Аналитични справки, Справка за вземания и задължения, Разплащания с контрагенти, Справки с натрупване и много други.