Справка по чл.73 за доходи, изплатени през 2021 г.

До 28 февруари, 2022 Г. предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица от трудови и извънтрудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка по чл. 73, ал.1 и ал.6. Справката се изготвя в електронен вид се подава само по електоронен път.
– Справка по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2021 г.на физически лица по извънтрудови правоотношения.

– Справка по чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2021 г.на физически лица по трудови правоотношения

ПП Омекс 2000 предлага възможност да изготвите електронни справки по чл.73, ал.1 и ал.6. Инструкцията за тяхното генериране е публикувана на www.omegasoft.bg.

ПП Джейс Ренти предлага възможност за изготвяне на справка по чл.73, ал.1 за изплатените ренти през 2021 г.

За въпроси, моля обадете се в офиса на Джей Софт ООД!