Джейс Счетоводство

Джейс Счетоводство

Джейс Счетоводство
– работа под Windows
– индивидуален сметкоплан
– работа с няколко отчетни периода
– нагледна работа с отчетни периоди и папки
– корекции
– осчетоводяване по шаблони
– следене на вземанията и задълженията, следене на количествени стойности
– справки – хронологични, аналитични, главна книга, оборона ведомост – по периоди , по папки, по сметки, по контировки
– справски от ГСО – баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричния поток

 

Направете запитване за този продукт