Джейс Склад

Джейс Склад

Джейс Складово стопанство предлага следните възможности:
– отчитане на материалните запаси, стоките – количествено и стойностно, работа с алтернативни мерни единици, следене по доставни, продажни цени, инвентарен номер, бар код
– работа с няколко обекта, склада, филиала
– поддържане на четирите метода на изписване
– операции – доставка, продажба, преместване, бракуване, инвентаризация, търговски отстъпки, разходи по операциите
– номенклатура на контрагентите, следене на вземанията и задълженията
– изготвяне на данъчни, опростени фактури, складови разписки, протоколи
– автоматично осчетоводяване на операциите
– формиране на печалба
– справки – наличност за деня, приходен, разходен стоков отчет, картон на артикул, печалба, остатъци, минимален и максимален запас.

Направете запитване за този продукт