Джейс Ренти

Джейс Ренти

Джейс Ренти е предназначена за автоматизиране на обработката на информацията за предоставената на земеделските кооперации земя за ползване под аренда. С помощта на прграмния продукт се извършва изчисляването и отчетността на предоставените за ползване земи и имоти. Извършва се изчисляване на дължимите ренти на арендодателя или наемодателя, в зависимост от внесените декари, типа на имота, категорията земя, вида на продукцията. Работи под Windows.

Предлага следните възможности:
Номенклатури:
– земя – принадлежност, категория, вид, наследственост, размер, местоположение, дялов капитал, начин на ползване
– арендодател/наемодател – номер на партида, име, презиме, фамилия, ЕГН, ЛК, адрес, номер на входяща преписка, дата, друга ирформация
– ренти/дивиденти – парични, натурални
Функции:
– откриване на нова партида
– корекция на съществуваща партида
– разделяне на партида
– закриване на партидата
Изчисляване на ренти/дивиденти:
– спрямо тип на земята, категорията и продукцията:
– натурална
– парична
Раздаване на ренти/дивиденти: 
– следи се за дължими суми или дължимо количество продукция:
– натурален
– паричен
– купонна система
Изготвяне на списъци:
– списък на арендодатели/наемодатели
– списък по продукти – разделение по категория земя
– списък на раздадени суми, съобразно дяловия капитал – паричен, натурален
– купони за получена продукция/рента
Автоматизирано изготвяне на справки по чл. 70, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.73 от ЗДДФЛ.

Направете запитване за този продукт