ДЖЕЙС ИНТЕГРИРАНА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА

4Джей`С е интегрирана система, предназначена за автоматизация на финансово-счетоводната дейност в предприятието. Базирана е на Закона за счетоводството, Националните и Международни счетоводни стандарти, опита и знанията на нейните създатели.

Програмния продукт е съобразен както с нормативните изисквания на българското и международното законодателство, така и с развиващите се компютърните и софтуерни технологии. Системата използва съвременна база данни, която позволява надежност и сигурност на работата на финансово-счетоводните отдели.

Джей`С е гъвкава, настройваема система, с отворен експорт и импорт на данни от други финансови програми и системи. Има функции за работа с отдалечени работни места, админстриране на потребители, вход и изход към MS Office, настройки за печат.

Системата работи на модулен принцип, с осигурена връзка между основните части. Реализирана е0 в няколко направления:

  1. Счетоводство
  2. Управление на финансите
  3. Управление на материалните запаси
  4. Управление на дълготрайните активи
  5. Калкулации в зведения за обществено хранене и детски градини
  6. Такси в зведения за обществено хранене и детски градини