Джейс Дълготрайни активи

Модулът дава възможност за поддържане на пълна информация за жизненият цикъл на дълготрайните активи. Обезпечено е начисляване на амортизация по основните девет методи на амортизация. Работата по начисляване на амортизаии на дълготрайни активи е организирана по периоди. Модул Дълготрайни активи позволява автоматично осчетоводяване на начислените амортизации.

Модулът дава възможност за създаване на различни справки: инвентарна книга, обобщен и инвидуален амортизационен план, инвентаризационен опис, данъчен амортизационен план, справки от ГСО и др. Всички справки дават възможност за групиране по МОЛ, местонахождение и група активи. По желание на потребителите справките могат да включват счетоводни или данъчни амортизации, които да са действително начислени или прогнозни.

Модул Дълготрайни активи предлага възможност за облекчаване на дейността по преоценка/обезценка на активи.