Новини

  • Омекс 2000, lерсия 4.3.0a от 21/03/2022 г. 21.03.2022 Публикувана е нова версия на ПП Омекс 2000 – Версия 4.3.0a от 21/03/2022 г.. Можете да я изтеглите от секция „Изтегли“ или от сайта на Омегасофт – www.omegasoft.bg. Моля, прочетете внимателно инструкциите „Какво ново“ и изпълнете каквото е необходимо.
  • Справка по чл.73 за доходи, изплатени през 2021 г. 24.01.2022 До 28 февруари, 2022 Г. предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица от трудови и извънтрудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка по чл. 73, ал.1 и ал.6. Справката се изготвя в електронен вид се подава само по електоронен път. – Справка по чл. 73, ал.1 ...
  • Джейс – Калкулации в детската градина 04.04.2021 Джейс Калкурации представлява софтуер за автоматизиране процеса на съставяне на калкулационни ведомости и изготвяне на дневните менюта в детските градини. Освен това програмата работи и като складов софтуер и изпълнява дейностите по доставянето на продуктите и тяхното изписване от склада, като във всеки един момент ви дава информация за налични количества. Накрая софтуера ще направи ...
  • ДЖЕЙС Такси за детската градина 20.03.2021 Софтуерът е предназначен за отчитане събираемостта на таксите, дължими в детските градини. Програмата е съобразена с наредбата на Общините – плащане на постоянна такса, диференцирана такса за присъствен ден, за седмични, целодневни детски градини и ясли и подготвителни групи. Съхранява информация за всяко дете – група, адрес, родители, телефон, e-mail, дължима такса, отстъпка за намалена такса, хронология ...
  • „Подкрепа на микро и малки предприятия – COVID-19” 06.07.2020 Джей Софт ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2060-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки ...